MAI 2019

MAI 2019

26 - 25

ROZ HAND'DU 29 VS PARIS SAINT-GERMAIN (75)

31 - 25

STELLA SAINT-MAUR (94) VS ROZ HAND'DU 29

23 - 27

TAULE CARANTEC (29) VS ROZ HAND'DU 29